Odstąpienie od umowy

Zwrot towaru dla transakcji zawartych po 25 grudnia 2014.

 

  1. Zwrot towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 

Klient, który zawarł umowę na odległość (np. dokonując zakupu przez Internet), ma prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni i przekazanie tego pisma sprzedawcy na piśmie. Aby termin został zachowany wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Aby procedura zwrotu została zakończona klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy – w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


Według obowiązującego prawa termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Termin 14-dniowy, w którym klient ma prawo odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru przez klienta.

W przypadku skorzystania z prawa zwrotu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny koszt przesyłki zwrotnej do sprzedawcy ponosi klient.

Sprzedawca po otrzymaniu przesyłki zwrotnej i jej zweryfikowaniu zobowiązuje się zwrócić klientowi koszt zakupionego towaru + koszt przesyłki podstawowej (najtańszy koszt przesyłki obowiązujący w cenniku kosztów dostawy).

Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie wysyłanego towaru. W przypadku, gdy sprzedawca otrzyma w ramach zwrotu towar uszkodzony, lub jego stan będzie świadczył o przekroczeniu granic zwykłego zarządu (będącego wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy) sprzedawca może – zgodnie z obowiązującym prawem – zmniejszyć wartość zakupionej i zwracanej rzeczy i zwrócić kwotę mniejszą, niż cena zakupu poniesina przez klienta.


Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztu towaru w czasie do 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. Warunkiem pozytywnego ustosunkowania się do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest zwrócenie towaru zgodnie z warunkami, opisanymi  na stronie internetowej sprzedawcy i  zgodnie z obowiązującym prawem

Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny dotyczy jedynie konsumentów
(nie dotyczy przedsiębiorstw dokonujących zakupu na fakturę VAT).

Definicja konsumenta na podstawie Kodeksu Cywilnego Art. 221:  "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową".


W przypadku zwracania towaru na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość niezbędne jest:

  • wypełnienie w pełni formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" i przesłanie go na adres e-mail sklep@telefony-gsm.pl,
  • dołączenie do przesyłki wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość",
  • dokładne i bezpieczne zapakowanie zwracanego towaru (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy w stanie niezmienionym. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
  • w przypadku gdy na towar został wystawiony dokument w postaci paragonu - do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu lub potwierdzenie dokonanej transakcji (np. potwierdzenie przelewu + potwierdzenie zamówienia)
  • w przypadku gdy na towar został wystawiony dokument w postaci Faktury imiennej sprzedaży - należy przesłać kserokopię dokumentu zakupu na którym widoczny jest podpis odbiorcy (klienta), w celu wystawienia korekty do danego dokumentu.


W  przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja Państwa żądania zostanie wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Pobierz: Formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość