Rękojmia

Rękojmia dla transakcji zawartych po 25 grudnia 2014 roku

 1. Zgodnie z Art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego możliwość do skorzystania z prawa rękojmi klient ma do czynienia w sytuacji gdy towar posiada wady:

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

 1. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 1. Przy zwracaniu towaru klient musi bezwzględnie dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające koszty poniesione w ramach transakcji.
 2. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania klienta od momentu otrzymania zwróconego przez klienta towaru.
 3. W przypadku potwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedawca zobowiązuje się do rozwiązania problemu za pomocą jednej z określonych ustawą możliwości:
 • przywrócenie towaru do stanu zgodności z umową,
 • wymiana towaru na nowy zgodny z umową,
 • odstąpienie od umowy
 • obniżenie ceny towaru niezgodnego z umową

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

 

 1. W przypadku uznania zgłoszenia z tytułu rękojmi i braku możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub wymiany i uznania prawa do odstąpienia od umowy:

- klientowi dokonującemu zakupu na fakturę VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu od klienta podpisanej kopii korekty faktury VAT.

- klientowi dokonujący zakupu na potrzeby własne (paragon)otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe

Aby skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, należy zachować wskazane w ustawie terminy
(ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady.

W przypadku zwracania towaru na podstawie rękojmi niezbędne jest:

 • wypełnienie w pełni formularza "Rękojmia" i przesłanie go na adres e-mail sklep@telefony-gsm.pl (do każdej sztuki zwracanego towaru należy wypełnić osobny formularz).
 • Sprzedawca zobowiązuje się udzielić klientowi informacji co do formy przesyłki zwrotnej do sprzedawcy w okresie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci e-maila zwrotnego do klienta lub telefonicznie pod podany w formularzu numer kontaktowy.

Po uzyskaniu informacji od sprzedawcy o formie zwrotu towaru klient zobowiązany jest:

 • dołączyć do przesyłki w pełni wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz "Rękojmia",
 • dokładnie i bezpiecznie zapakować zwracany towar (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
 • Do przesyłki należy dołączyć kserokopię Faktury Vat zakupu lub oryginał paragonu.

W przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja żądania zostanie wstrzymana aż do momentu skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady


Pobierz: Formularz Rękojmii